رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهر گرگان

پنج‌شنبه 24 تیر 1395 ساعت 22:19

رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهر گرگان

رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهر گرگان

رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهر گرگان

 

فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات 2
مقدمه 3
تعریف مساله 3
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4
پیشینه تحقیق 5
اهداف پژوهش 7
سوالات تحقیق 7
فرضیات تحقیق 8
روش تحقیق 8
روش و ابزار گردآوری اطلاعات 8
تحقیقات میدانی 9
جامعه آماری و حجم نمونه 9
روش نمونه گیری 9
روش تجزیه و تحلیل داده ها 10
چهارچوب نظری تحقیق 10
محدودیت ها 10
تعاریف و مفاهیم واژه ها 10
عدالت سازمانی 10
مفاهیم نظری 10
مفاهیم عملیاتی 11
تعهد سازمانی 11
مفاهیم نظری 11
مفاهیم عملیاتی 12
فصل دوم تعاریف و مفاهیم عدالت و تعهد سازمانی 14
مقدمه 15
تعاریف عدالت سازمانی 15
مطالعه عدالت در سازمانها 16
کانونهای عدالت سازمانی 17
عدالت توزیعی 17
عدالت رویه ای 18
عدالت تعاملی 20
اهمیت عدالت در سازمانها 20
رفتار شهروندی سازمانی 22
رفتار خلاف انتظار و ترک شغل 22
تعاریف تعهد سازمانی 22
انواع تعهد 24
تعهد نسبت به مشتری 25
اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع 26
تعهد نسبت به سازمان 26
تعهد نسبت به خود 28
تعهد نسبت به کارکنان 29
دادن بازخور ارشادی 30
ترغیب فکرهای خلاق 30
تعهد نسبت به وظیفه (کار) 31
2. ساده کردن کار 31
3. اهل عمل بودن 31
4. روشن کردن اهمیت کار 31
عوامل موثر بر تعهد سازمانی 32
راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 35
ابعاد تعهد سازمانی : 35
فرآنید تعهد سازمانی 36
ابعاد تعهد سازمانی (دیدگاه دو بعدی) 36
سطوح تعهد سازمانی 37
مدل های تعهد سازمانی 37
دیدگاه هایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی 38
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟ 39
الگوهای چند بعدی 40
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی 43
دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی 47
پیشینه تحقیق 49
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 51
مقدمه 52
نوع و روش تحقیق 52
الف: طبقه بندی بر مبنای هدف 53
ب: طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش 53
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 54
روش گردآوری اطلاعات 54
ابزار گردآوری اطلاعات 55
روایی و پایایی ابزار سنجش 57
جامعه آماری 57
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 58
روش تحلیل داده های آماری 58
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات 60
فرضیه 1 61
فرضیه 2 62
فرضیه 3 63
فرضیه 4 64
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 65
توصیه ها وپیشنهادات 66
پرسشنامه 70
منابع و ماخذ: 72

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.